Regulamin kina

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w kinie Wawel w Wojniczu, znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskie.

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady obowiązujące w kinie Wawel w zakresie:

 1. świadczenia i realizacji usług przez kino;
 2. dokonywania transakcji zakupu towarów i usług;
 3. zachowania Klientów na terenie kina, w tym podczas Seansów i Wydarzeń, oraz uprawnień pracowników Kina w zakresie nadzoru nad prawidłowością świadczenia usług i bezpieczeństwa Klientów.

Kino Wawel – działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu, Rynek 30, 32-830 Wojnicz  

Klient – każda osoba nabywająca produkty lub usługi Kina w kasie Kina, za pomocą Serwisu lub osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, i/lub korzystająca z usług świadczonych przez kino, jak również każda osoba przebywająca na terenie Kina z zamiarem realizacji tych czynności.

Kino Wawel lub Kino – oznacza kino, którego właścicielem jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, zlokalizowany w odrębnym budynku, w skład którego wchodzą: hol, Sala widowiskowo kinowa, garderoba, magazyn, projektornia, toalety oraz powierzchnie towarzyszące.

Sala kinowa – sala, na której odbywają się Seanse lub Wydarzenia, znajdująca się w obrębie Kina.

Serwis – system umożliwiający zakup biletów do kina za pośrednictwem Internetu, dostępny na stronie kina, wraz z odrębnym regulaminem określającym zasady korzystania z niego.

Repertuar Kina – wykaz Seansów i Wydarzeń odbywających się w Kinie, zawierający planowaną datę
i godzinę ich rozpoczęcia.

Seans – oznacza projekcję utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzoną projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych
i reklamowych – godzina rozpoczęcia Seansu podana jest w ramach Repertuaru Kina.

Wydarzenie – impreza, której częścią może być Seans, odbywająca się w Kinie.

Bilet – dokument wystawiony przez kino w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, określający tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia, Salę kinową oraz miejsce.

Bilet normalny – Bilet nabywany po cenie określonej w Cenniku, przeznaczony dla osób nie korzystających z uprawnienia do nabycia Biletu zniżkowego.

Bilet ulgowy – Bilet nabywany po cenie niższej od ceny Biletu normalnego, przeznaczony dla osób spełniających określone w Cenniku kryteria jego nabycia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient przebywający na terenie Kina zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Wejście na teren Sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego Biletu uprawniającego do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu odbywającym się na Sali kinowej.
 3. W przypadku Klienta korzystającego z Biletu ulgowego, wejście na teren Sali kinowej możliwe jest ponadto wyłącznie za okazaniem Bileterowi ważnego dokumentu uprawniającego do nabycia Biletu ulgowego,
 4. Jeżeli dla danego Seansu lub Wydarzenia określone są kategorie wiekowe, wejście na teren Sali kinowej możliwe jest ponadto wyłącznie za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków wiekowych obowiązujących dla danego Seansu lub Wydarzeniu, lub za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego.
 5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim Seans lub Wydarzenie.
 6. Klient uczestniczący w Seansie lub Wydarzeniu zobowiązany jest do zajęcia miejsca określonego na posiadanym przez siebie Bilecie.
 7. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina lub uczestniczące w Seansie czy Wydarzeniu odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni / przedstawiciele ustawowi.
 8. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w Kinie. Rzeczy te będą pozostawione w biurze kina przez okres 30 dni, po upływie tego terminu kino będzie je likwidować.
 9. Na terenie Kina zabrania się:
 10. palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń
  i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
 11. wnoszenia, posiadania i używania środków odurzających;
 12. spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem, oraz wnoszenia artykułów mogących spowodować zabrudzenie mienia, odzieży innych Klientów lub w inny sposób, np. zapachem, mogących utrudniać innym Klientom uczestnictwo w Seansie lub Wydarzeniu.
 13. wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych;
 14. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
 15. niszczenia mienia;
 16. zachowań obraźliwych, niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym głośnego zachowania zakłócającego odbiór Seansu lub Wydarzenia;
 17. niestosownego zachowania mogącego naruszać dobre obyczaje;
 18. wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w Kinie;
 19. sprzedaży innym osobom biletów,
 20. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej bądź usługowej, działalności marketingowej, działalności charytatywnej itp. (w tym celu wymagana jest bezwzględna zgoda).
 21. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Widzom, innym osobom przebywających na terenie kina oraz personelowi kina, oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia przedmiotów opisanych w pkt. 9 powyżej na teren kina, pracownik kina (w tym także pracownik ochrony kina) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie kina o dobrowolne okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. Osoba odmawiająca prośbie może zostać wyproszona z Kina za zwrotem ceny zakupionego przez nią Biletu
 22. W trakcie Seansu lub Wydarzenia dodatkowo zabrania się:
 23. dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako działań prawnie zabronionych (na podstawie: Ustawy o prawach autorskich Dz.U.2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21.). Naruszenie tego zakazu jako stanowiące czyn zabroniony będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania.
 24. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących światło i dźwięk mogących przeszkadzać w odbiorze Seansu lub Wydarzenia.
 25. W przypadku stwierdzenia niedozwolonego zachowania opisanego w pkt. 9, 10, 11 powyżej, personel Kina ma prawo zażądać od Klienta zaprzestania niedozwolonego zachowania.
  W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Klienta, personel ma prawo żądać opuszczenia przez niego Kina, a w razie konieczności wezwać pracowników ochrony obiektu lub Policję. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu Biletu.

ZAKUP BILETÓW

 1. Bilet można nabyć:
 2. poprzez dokonanie jego zakupu w kasie Kina;
 3. poprzez dokonanie jego zakupu za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych
  w odrębnych regulaminach zamieszczonych na stronie kina;
 4. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu/Wydarzeniu tylko jedną osobę.
 5.  Klient po otrzymaniu Biletu zobowiązany jest do sprawdzenia zawartych na nim danych, co do ich poprawności.
 6. Kino zastrzega, że Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w Seansie lub Wydarzeniu.
 7. Niezależnie od formy zakupu Biletu, należy zachować go do momentu zakończenia Seansu lub Wydarzenia.

KUPNO BILETU W KASIE KINA

 1. Kasy Kina otwierane są na minimum 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego Seansu lub Wydarzenia, i zamykane nie wcześniej niż 10 minut po rozpoczęciu ostatniego Seansu lub Wydarzenia.
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu Biletu w kasie Kina, płacący gotówką, zobowiązany jest do przeliczenia otrzymanej reszty gotówki przed odejściem od kasy. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 3. Jeżeli personel Kina, w tym obsługa kasy zauważy sytuację, w której obiektywnie wymagane jest obsłużenie osoby oczekującej na zakup poza kolejnością, (np. w przypadku kobiet w ciąży, Klientów niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku), personel Kina ma prawo obsłużyć taką osobę, w tym dokonać sprzedaży Biletu poza kolejnością.
 4. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w następujących przypadkach:
 5. w przypadku, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów lub pracowników Kina;
 6. Seans bądź Wydarzenie zostało odwołane z przyczyn zależnych bądź niezależnych od kina.
 7. Ograniczenia lub kategorie wiekowe obowiązujące dla danego Seansu lub Wydarzenia mogą być określane przez kino, dystrybutora filmu, oraz właściwe organy państwowe w tym administracji publicznej;

BILETY GRUPOWE

 1. Do zakupu biletów grupowych mają prawo grupy zorganizowane, tj.:
 2. grupa dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym i późno-szkolnym będąca pod opieką opiekuna grupy, licząca co najmniej 10 dzieci;
 3. grupa zorganizowana licząca co najmniej 20 osób.
 4. W przypadku grup zorganizowanych opisanych w punkcie 1b) – chęć zakupu biletu grupowego wymaga uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru i dokonania rezerwacji bezpośrednio w Kinie (telefonicznie bądź mailowo).
 5. Informacje na temat ceny Biletu grupowego dla grup zorganizowanych opisanych w pkt. 1 można uzyskać telefonicznie bądź mailowo bezpośrednio w Kinie.
 6. Opiekunowie grup, o których mowa w pkt. 1a) mają prawo do wejścia na Seans lub Wydarzenie z grupą nieodpłatnie na następujących zasadach:
 7. grupa dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, grupa 10 podopiecznych od 1 do 2 opiekunów;
 8. grupa dzieci w wieku szkolnym i późno–szkolnym, grupa 10 podopiecznych – 1 opiekun.

REPERTUAR KINA

 1. Repertuar Kina dostępny jest w kasie Kina i na stronie kina.
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar kina drukowany w środkach masowego przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu.
 3. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

ZWROTY

 1. Zwrotu Biletu można dokonać jedynie w kasie Kina w następujących przypadkach:
 2. w każdym przypadku pod warunkiem, że Klient dokona tej czynności najpóźniej do momentu (godziny) rozpoczęcia Seansu, na jaki Bilet został zakupiony, przekazując kasjerowi Bilet wraz z paragonem fiskalnym;
 3. w każdym przypadku gdy Seans, na który został zakupiony Bilet zostanie odwołany lub nie odbędzie się – w ciągu 14 dni od dnia odwołanego/nie wyświetlonego Seansu.
 4. Dokonując zwrotu Biletu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny widniejącej na Bilecie, na podstawie paragonu fiskalnego potwierdzającego ich zakup.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinach należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora kina lub pracowników obecnych w Kinie w momencie składania reklamacji.
 2. Odpowiedzi na złożone reklamacje zostaną udzielone w terminie do 30 dni.