Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego potocznie i powszechnie RODO,

Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu ul. Rynek 13 zwane dalej GOK.
 2. Z osobą pełniącą w GOK funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail: bhpsabed@gmail.com
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GOK tylko w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.
 4. Dzieje się to w następujących przypadkach:
 5. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GOK w celu:
  1) podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy współpracy między Państwem a GOK w związku prowadzoną przez GOK działalnością;
  2) realizowania działań statutowych GOK wymagających podania danych osobowych;
  3) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GOK;
  4) marketingu i promocji działalności GOK;
  5) działań informacyjnych i archiwizacyjnych;
  6) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 6. Na podstawie odrębnej zgody w szczególności:
  1) marketingu bezpośredniego usług własnych GOK;
  2) marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z GOK;
  3) innych działań GOK, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
 8. Państwa dane osobowe są przechowywane:
  1) przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;
  2) przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;
  3) przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności GOK.
 9. GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:
  1) organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
  2) podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań GOK.
 10. GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej;
  6) prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach;
  7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8) prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.
 12. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.